You are here

Bygningsakustik

Bygningers lydisolering

Dette afsnit omhandler bygningers lydisolering og henvender sig til de projekterende og udførende, som ønsker en kortfattet introduktion i den „grundlæggende” teori vedrørende bygningsakustik.

Ved at kombinere gipsplader og komplementerende produkter i vægge, lofter og etageadskillelser, kan næsten alle ønskede niveauer af lydisolation opfyldes.

Gipspladebeklædte konstruktioner er også særdeles velegnede til at lydrenovere gamle bygninger, således at de lever op til gældende krav. Lydrenovering kan for eksempel foretages ved etablering af:

 • Forsatsvægge
 • Nedhængte lofter
 • Svømmende gulve

På vores hjemmeside kan du under konstruktioner finde en række Funktionsnøgler, der bl.a. viser den forventede lydisolation for vægge, etagedæk mv. Men samlingerne mellem de enkelte bygningsdele er afgørende for, om man kan opnå de ønskede lydtekniske egenskaber og det er derfor vigtigt, at den projekterende  foretager en undersøgelse af disse forhold.

Lovkrav

I BR 2010 og i SBI-anvisning 230 findes en række krav gældende for det danske byggeri. Som supplement findes der en række andre anvisninger og vejledninger, f.eks. SBI-Anvisning 218 som omhandler lydforhold i undervisnings- og daginstitutionsbyggeri og DS 490 som omhandler lydforhold i boliger eller andre lignende typer bygninger der benyttes til overnatning. Byggeherrer vil i mange tilfælde stille højere krav, for eksempel i forbindelse med lydstudier, biografer etc.

Der findes meget teori og lærestof om emnet, som er meget vidtrækkende, men det anbefales, at man rådfører sig med en professionel akustiker i de mere komplicerede byggeprojekter.

Begreber

Bygningsakustik
Bygningsakustik er den del af lydlæren, der omhandler lydens udbredelse i og gennem en bygnings vægge og etageadskillelser.

Luftlyd
Luftlyd er lyd, der udstråler fra en lydkilde (for eksempel højtalerlyd eller tale) og transmitteres som lydbølger gennem luften. Bygningslyd eller strukturlyd er lydbølger, der i form af vibrationer transmitteres gennem faste legemer. Vibrationerne opstår ved direkte mekanisk påvirkning af det faste legeme.

Trinlyd
Trinlyd er betegnelse for den specielle bygningslyd, der stammer fra gangtrafik i bygninger.

Lydisolering
Lydisolering er betegnelse for foranstaltninger, hvis formål er at begrænse lydtransmissionen fra ét rum til et andet.

Lydisolation
Lydisolation er et udtryk for en bygningsdels reduktion af luft- eller trinlyd fra ét rum til et andet. God lydisolation i en bygning er ensbetydende med lille lydtransmission fra rum til rum. Lydisolationen måles i dB.

Luftlydisolering
Luftlydisolering er betegnelsen for foranstaltninger, der skal sikre, at transmissionen af luftlyd fra ét rum til et andet reduceres efter nærmere fastsatte værdier.

Reduktionstal, R og R’
Reduktionstallet er et mål for en bygningsdels luftlydisolerende egenskaber, for eksempel en skillevæg mellem to rum. En høj værdi betyder, at der er en god luftlydisolation mellem de to rum. Reduktionstallet måles pr. 1/3 oktav i frekvensområdet mellem 100 Hz og 3150 Hz.

 • Hvis målingen er foretaget i et laboratorium (optimale forhold), betegnes resultatet R. Målemetoden er beskrevet i DS/ISO 140 del 3.
 • Hvis målingen er foretaget som feltmåling i en bygning (praktiske forhold), betegnes resultatet R’. Målemetoden er beskrevet i DS/ISO 140 del 4.

Vægtet reduktionstal, Rw og R’w
Ud fra den målte reduktionstalskurve (laboratoriemåling eller feltmåling) kan det vægtede reduktionstal Rw eller R’w beregnes efter den metode, som er beskrevet i DS 2186 del 1. Herved beskrives konstruktionens lydisolation ved én værdi.

Vægtet reduktionstal, R’w + C50-3150
Specielt udtryk for luftlydisolationen ved lave frekvenser. Denne spektrale korrektion anvendes som en beskyttelse mod lavfrekvent støj.

Trinlydisolering
Trinlydisolering er betegnelsen for foranstaltninger, der skal sikre, at transmissionen af trinlyd, som opstår ved personfærdsel på en etageadskillelse, reduceres til nærmere fastsatte værdier i bygningens øvrige lokaler.

Trinlydniveau Ln og L’n
Trinlydniveau er et mål for trinlydisolationen mellem to rum. Trinlydniveauet måles ved at opstille en standardiseret bankemaskine i senderummet og derefter måle støjen i modtagerummet. Et lavt trinlydniveau betyder, at der er en god lydisolation mellem de to rum. Målingerne foretages pr. 1/3 oktav i frekvensområdet 100 Hz – 3150 Hz.

 • Hvis trinlydmålingen foretages i et laboratorium, betegnes resultatet Ln. Målemetoden er beskrevet i DS/ISO 140 del 6.
 • Hvis trinlydmålingen foretages i en bygning, feltmåling, betegnes resultatet L’n. Målemetoden er beskrevet i DS/ISO del 7.

Vægtet trinlydniveau, Ln,w og L’n,w
Ud fra den målte trinlydniveaukurve (laboratoriemåling eller feltmåling) kan det vægtede trinlydniveau Ln,w eller L’n,w beregnes efter den metode, som er beskrevet i DS 2186 del 2. Herved beskrives konstruktionens trinlydniveau ved ét tal.

Vægtet trinlydniveau, L’n,w + Cl, 50-2500
Specielt udtryk for trinlydniveauet ved lave frekvenser. Denne spektrale korrektion anvendes som en beskyttelse mod lavfrekvent støj.

Luftlydens transmissionsveje
For at kunne opnå en effektiv luftlydisolation mellem to rum er det nødvendigt at kende til luftlydens mulige transmissionsveje. 

Luftlydens transmissionsveje

 • Direkte lydtransmission gennem skillevæg
 • Flanketransmission
 • Omvejstransmission
 • Utæthedstransmission

Direkte lydtransmission
Direkte lydtransmission gennem en skillevæg eller etageadskillelse er bestemt af bygningsdelens reduktionstal R. Luftlydisolationen mellem to rum afhænger dels af den valgte konstruktion, dels af hvor omhyggeligt monteringsarbejdet er udført.

Flanketransmission
Flanketransmission er lyd, der transmitteres via flankerende (tilstødende) bygningsdele.  I de fleste tilfælde sker flanketransmissionen via vægge, gulve og lofter, men tekniske installationer kan også forårsage flanketransmission.

Omvejstransmission
Omvejstransmission er lyd, der transmitteres via en åben luftvej for eksempel gennem åbne vinduer, et ventilationsanlæg eller et fælles loftrum.

Utæthedstransmission
Utætheder ved bygningsdelens tilslutninger eller rørgennemføringer er ofte den væsentligste årsag til dårlig lydisolering. Det rigtige materialevalg og korrekt håndværksmæssig udførelse er her af afgørende betydning.

Den resulterende luftlydisolation R’w
Selv i veludførte bygninger vil der altid være en vis flanketransmission og omvejstransmission. Dette betyder, at den resulterende luftlydisolation R’w vil være mindre end Rw.

I Gyprocs Funktionsnøgler er anført den indbyggede bygningsdels forventede luftlydisolation, R’w under normale forhold.

Sammensat reduktionstal
Hvis en skillevæg med et givet reduktionstal forsynes med en dør eller et vindue, vil reduktionstallet for den sammensatte konstruktion ændres. Det sammensatte reduktionstal vil være bestemt af reduktionstallene for de indgående bygningsdele og deres indbyrdes arealforhold. Det vil normalt være den lydmæssigt svageste bygningsdel, der er bestemmende for det sammensatte reduktionstal.

Trinlydens transmissionsveje
For at opnå en effektiv trinlydisolation er det vigtigt at kende til trinlydens transmissionsveje. Lyd, der bevæger sig ad andre transmissionsveje f.eks. via utætheder eller gennem ventilationskanaler, har normalt ingen betydning for trinlydsisolering.

Direkte transmission
Den direkte transmission afhænger af etageadskillelsens opbygning samt af:

 • Gulvbelægning, eventuelt svømmende gulv eller lignende.
 • Eventuelt nedhængt loft.

Flanketransmission
Flanketransmission afhænger af gulvbelægning og etageadskillelse. I de fleste tilfælde har et nedhængt loft næsten ingen indflydelse på flanketransmissionen.

Gipsplader er specielt velegnede til lydadskillende bygningsdele. Dette beror på et optimalt forhold mellem vægt og stivhed, som gør, at pladen effektivt kan absorbere lydenergi.  Se mere om gipspladers lydisolerende egenskaber.